Az Egyesületbe való belépés a tagság megszerzésével és az Egyesületből történő kilépés a tagság elvesztésével önkéntes elhatározáson alapszik. A tagság felvétellel (tiszteletbeli tag esetén adományozással) keletkezik és kilépéssel szűnik meg.

Az Egyesületi tagság feltétele az Egyesülettel szembeni kötelezettségeik maradéktalan betartása. A rendes és pártoló tagok felvétele kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. Tiszteletbeli tagság adományozása közgyűlési határozattal történik.

Tag lehet minden olyan személy, vagy szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, kéri felvételét és a tagdíj megfizetésére kötelezettséget vállal.

Az Egyesület Közgyűlésének döntése alapján tiszteletbeli tagi cím adományozható.

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy és szervezet, aki egyetért az Egyesület céljával, tevékenységét támogatja és az Egyesületet anyagi és erkölcsi támogatásban részesíti.

Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei:

  • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
  • az Egyesület Közgyűlésén szavazati joggal rendelkezik;
  • választhat és választható az Egyesület szerveibe;
  • eleget kell tennie az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
  • köteles az Egyesület döntéseit az Alapszabálynak megfelelően végrehajtani;
  • köteles a tagsági díjat (5.000,- Ft/év) minden év március 31-ig befizetni, melyet a WEBSHOPUNKBAN tud rendezni.

Az Egyesületbe való belépési szándékát az alábbi nyilatkozat kitöltésével tudja megerősíteni.

Belépési nyilatkozat