KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

dr. Simon Lajos egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes
Tel: +36 20 557 4377
E-mail: kepzes@vikote.hu

A KÉPZÉS CÉLJA

Segítő szakemberek képzése,

 • akik hatékonyan tudják használni a kognitív viselkedésterápiás technikákat és gyakorlatát (CBT)  – nem klinikai jellegű és nem terápiás környezetben – megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő  hatás elérése érdekében.
 • akik már dolgoznak komplex pszichoterápiát folytató teamben. Ez a képzés felkészíti a résztvevőket a pszichoterápiás teamben folyó kognitív viselkedésterápiás folyamatok támogatására, segítve a szakpszichoterapeuták kognitív viselkedésterápiás munkáját.

A CBT konzultáns képzési program nem egy újabb szakma elsajátítására irányul, ezért nem tekinthető önálló identitású hivatásnak.

Célunk

 • olyan komplex szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelynek birtokában a képzésben résztvevők eredeti segítő hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni.
 • hogy a résztvevők felismerjék a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, és ennek segítségével hatékony segítő kapcsolatot tudjanak kialakítani, szükség szerint segíteni a megfelelő szintű terápiás ellátás elérését.
 • hogy a résztvevők képesek legyenek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni a problémákat.

A képzésből kikerülő, friss ismereteket és kompetenciákat szerző szakember elsődleges feladata  a működési területén, az alapdiplomájának megfelelő kompetencia határok figyelembe vételével a mentális problémákkal, viselkedészavarokkal küzdő emberek munkavállalási képességének, tanulási készségeiknek fejlesztése, életminőségük javítása.

BEMENETI FELTÉTELEK

Az alábbi szakképzettségek valamelyike:

  • addiktológiai konzultáns;
  • diplomás nővér;
  • mentálhigiénés szakember;
  • okleveles pszichológus;
  • orvos;
  • szociális munkás.

Más, segítő szakmában szerzett diploma esetén szükséges a fenti képzések valamelyikét elvégezni, és a tanulmányok megkezdéséről az igazolást bemutatni.

A szakképzettség igazolásán túl munkahelyi igazolás/nyilatkozat/önkéntes szerződés arról, hogy felnőtt kliensekkel foglalkozik.

A KÉPZÉS IDEJE

A képzés összes modulja 2 év alatt elvégezhető, de egyéni tempóban tudnak haladni a képzésre jelentkezők. A képzést legfeljebb a képzési idő kétszerese alatt teljesíteni kell. Ha ez nem teljesül, a képzés szakmai vezetője dönti el, hogy folytatható-e a képzés, illetve meg kell-e ismételni valamelyik modult.

A képzésbe lépés előtt, vagy a képzéssel párhuzamosan (legkésőbb a Törzsképzés megkezdésekor) el kell végezni a 150 órás  (CBT/sématerápiás) önismeretet, mely lehet egyéni vagy csoportos.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A képzés modul rendszerű. A modul rendszerű képzés felépítését ITT tudja áttekinteni. Az Alapozó képzés moduljai egymással párhuzamosan is teljesíthetők, a Törzsképzés moduljai egymásra épülnek.
Az egyes modulok elméleti, gyakorlati és részben esetmegbeszélő részekből állnak. A Törzsképzés teljes ideje alatt kötelező szakmai gyakorlat (kliensvezetés) teljesítése CBT szupervizor esetmegbeszélése mellett. Ez utóbbit a VIKOTE biztosítja.

Az egyes modulok sikeres elvégzéséről a résztvevő igazolást kap, a teljes képzés befejezésekor, sikeres záróvizsgát követően Tanúsítványt állítunk ki.

A KÉPZÉS KÖLTSÉGE

A képzés teljes költsége függ a teljesítendő modulok számától, valamint attól, hogy a Résztvevő rendelkezik-e VIKOTE tagsággal. Az egyes modulok díja a Képzés felépítése részben, a modul nevére kattintva tekinthető meg.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/A

NYÍLT NAP

A következő online nyílt  nap időpontja: 2023. november. Erre a nyílt napra a jelentkezési felületet október elején nyitjuk meg.

JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

A 2023. ősszel induló képzésre a jelentkezés lezárult.

FELVÉTELI  INTERJÚ

A képzésre jelentkezőknek személyes felvételi interjún kell részt venniük. Ennek tervezett időpontja és helyszíne: 2023. június 6-7-8-9., Kognitív és Sématerápiás Központ (1083 Budapest, Baross utca 119/A).

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG A KÉPZÉST KÖVETŐEN

A 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szerint, a képzést sikeresen teljesítők elhelyezkedhetnek a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál családsegítő munkakörben, vagy a család- és gyermekjóléti központokban esetmenedzser, vagy tanácsadó munkakörökben.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

ALAPOZÓ KÉPZÉS

Az Alapozó képzés 3 modulból áll, melyeket egyszerre, vagy egymás után is el lehet végezni. Az Alapozó képzés befejezését követően lehet elkezdeni a Törzsképzés CBT 1. modulját.
Az Alapozó képzés egyes részeinek részletes leírása, költsége és aktuális órarendje a modul nevére kattintva érhető el.

1. Pszichopatológia

A pszichopatológia modul célja azoknak a kóros tüneteknek a megismertetése, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban.  Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a segítők által elsajátított CBT technikák megfelelő és korrekt alkalmazásához. A modul szóbeli vizsgával zárul. Részletes leírás és aktuális órarend a modul nevére kattintva érhető el.

2. Autogén tréning

Az autogén tréning egyfajta relaxációs eljárás. Segítségével ellazíthatjuk a testünket, lecsendesíthetjük elménket, és konkrét problémák megoldásához is hozzájárulhat. Elsajátítása sajátélmény formájában történik. Az ebben a modulban elsajátított ismereteket a viselkedésterápiás eljárások során fogják használni.  Részletes leírás és aktuális órarend a modul nevére kattintva érhető el.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki az MRSZE alapképzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik.

3. Propedeutika

A propedeutika modult teljesítők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás,  illetve segítő kapcsolat alapja. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a tanácsadó és a segítő folyamat hatékonyságát. A modul szóbeli vizsgával zárul.  Részletes leírás és aktuális órarend a modul nevére kattintva érhető el.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki a MASZEPTE tanácsadói képzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik.

TÖRZSKÉPZÉS

A Törzsképzés három modulból áll, a modulok egymásra épülnek. A törzsképzés teljes ideje alatt szakmai gyakorlat (kliensvezetés) teljesítése kötelező, melyhez a VIKOTE kétheti rendszerességgel online esetmegbeszélést biztosít kis csoportos formában, CBT szupervizor vezetésével.

CBT 1. modul – VISELKEDÉSTERÁPIA ÉS KOGNITÍV TERÁPIA ALAPJAI

A modul célja a viselkedés- és kognitív terápiás módszer alapjainak megismerése.
A modul részletes leírása és az aktuális órarend a modul nevére kattintva érhető el.

CBT 2. modul – KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS TECHNIKÁK

A résztvevők megismerkednek a kognitív technikákkal, amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára.
A modul részletes leírása és az aktuális órarend a modul nevére kattintva érhető el.

CBT 3/B modul – ALACSONY INTENZITÁSÚ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA ALKALMAZÁSA

A résztvevők megismerik és elsajátítják a metakognitív tréning, a mindfulness, a sématerápia módszerek alapjait. Elsajátítják a közösségi gondozás technikáit, megtanulják a mentálhigiénés csoportok és a problémamegoldó csoportok vezetésének technikáit.
A modul részletes leírása és az aktuális órarend a modul nevére kattintva érhető el.

ZÁRÓVIZSGA

A Kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsgán való részvétel feltétele:

   • az összes modul teljesítése;
   • záróeset határidőig történő leadása;
   • jelentkezés záróvizsgára.

Záróvizsga: 1 db komplett eset leadása és megvédése egy megadott formula alapján az utolsó modul lezárását követő 2 éven belül.

Sikeres záróvizsga után a résztvevő jogosult a CBT konzultáns cím használatára, melyről TANÚSÍTVÁNY-t kap.

Továbblépési lehetőségek

A CBT konzultáns címmel rendelkezők további képzési lehetőségei: