KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

Dr. Simon Lajos egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes
Tel: +36 70 614 5261
E-mail: kepzes@vikote.hu

A KÉPZÉS CÉLJA

Segítő szakemberek képzése,

 • akik hatékonyan tudják használni a kognitív viselkedésterápiás (CBT) technikákat és gyakorlatát   – nem klinikai jellegű és nem terápiás környezetben – megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő  hatás elérése érdekében.
 • akik már dolgoznak komplex pszichoterápiát folytató csapatban. Ez a képzés felkészíti a résztvevőket a pszichoterápiás csapatban folyó kognitív viselkedésterápiás folyamatok támogatására, segítve a szakpszichoterapeuták kognitív viselkedésterápiás munkáját.

A CBT konzultáns képzési program nem egy újabb szakma elsajátítására irányul, ezért nem tekinthető önálló identitású hivatásnak.

Célunk:

 • Olyan komplex szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelynek birtokában a képzésben résztvevők eredeti segítő hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni
 • A résztvevők felismerjék a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, és ennek segítségével hatékony segítő kapcsolatot tudjanak kialakítani, szükség szerint segíteni a megfelelő szintű terápiás ellátás elérését.
 • A résztvevők képesek legyenek más-más perspektívából megközelíteni és szemlélni a problémákat.

A képzésből kikerülő, friss ismereteket és kompetenciákat szerző szakember elsődleges feladata  a működési területén, az alapdiplomájának megfelelő kompetenciahatárok figyelembe vételével a mentális problémákkal, viselkedészavarokkal küzdő emberek munkavállalási képességének, tanulási készségeiknek fejlesztése, életminőségük javítása.

BEMENETI FELTÉTELEK

Az alábbi szakképzettségek valamelyike:

 • addiktológiai konzultáns;
 • diplomás ápoló;
 • mentálhigiénés szakember (négy féléves szakirányú továbbképzési szak);
 • okleveles pszichológus;
 • orvos;
 • szociálpedagógus;
 • szociális munkás.

A szakképzettség igazolásán túl szükséges munkahelyi igazolás/nyilatkozat arról, hogy a jelentkező felnőtt kliensekkel dolgozik.

A képzésbe lépést személyes felvételi interjú előzi meg. A képzés sikeres felvételi esetén kezdhető meg.

Az a jelentkező, aki a bemeneti követelményeket 2024. július végéig nem teljesíti, de a Neptun egységes tanulmányi rendszerből előállított hallgatói jogviszony-igazolással egyértelműen igazolja, hogy a fenti képzések valamelyikén aktív (nem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, az Alapozó képzés három modulját (autogén tréning, pszichopatológia, propedeutika) végezheti el. Ehhez nem szükséges felvételi interjún részt vennie. Ha a Törzsképzést is el szeretné végezni, a bemeneti követelményként előírt diploma megszerzése után személyes felvételi interjún kell részt vennie. Sikeres felvételi esetén a következő szemeszterben megkezdheti a CBT konzultáns képzés Törzsképzését. 

A KÉPZÉS IDEJE

A képzés összes modulja 2 év alatt elvégezhető, de egyéni tempóban tudnak haladni a képzésre jelentkezők. A képzést legfeljebb a képzési idő kétszerese alatt teljesíteni kell. Ha ez nem teljesül, a képzés szakmai vezetője dönti el, hogy folytatható-e a képzés, illetve meg kell-e ismételni valamelyik modult.

A képzésbe lépés előtt, vagy a képzéssel párhuzamosan el kell végezni a 150 órás  (CBT/sématerápiás) önismeretet, mely lehet egyéni vagy csoportos. Az önismeretet legkésőbb a Törzsképzés CBT 1-es moduljával párhuzamosan el kell kezdeni.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A képzés modulrendszerű. A modulrendszerű képzés felépítését ITT tudja áttekinteni. Az Alapozó képzés moduljai egymással párhuzamosan is teljesíthetők, a Törzsképzés moduljai egymásra épülnek.
Az egyes modulok elméleti, gyakorlati és részben esetmegbeszélő részekből állnak. A Törzsképzés teljes ideje alatt kötelező szakmai gyakorlat (kliensvezetés) teljesítése CBT szupervizor esetmegbeszélése mellett. Ez utóbbit a VIKOTE biztosítja.

Az egyes modulok sikeres elvégzéséről a résztvevő – kérésére – igazolást kap, a teljes képzés befejezésekor, sikeres záróvizsgát követően Tanúsítványt állítunk ki. A Tanúsítvány tulajdonosa, a szakképzettségének keretei között, jogosult a kognitív viselkedésterápiás módszer alkalmazására és a kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns elnevezés használatára.

A KÉPZÉS KÖLTSÉGE

A képzés teljes költsége függ a teljesítendő modulok számától, valamint attól, hogy a Résztvevő rendelkezik-e VIKOTE tagsággal. Az egyes modulok díja a Képzés felépítése részben, a modul nevére kattintva tekinthető meg.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/A; online

NYÍLT NAP

A következő nyílt napot 2024. őszre tervezzük, a pontos időpontot 2024. október első felében tesszük közzé.

JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

Ha Ön a bemeneti követelményként előírt szakképzettségek valamelyikével már rendelkezik, vagy azt 2024. júliusig megszerzi, a 2024. szeptemberben induló CBT konzultáns képzésre az alábbi jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet:

JELENTKEZEM A CBT KONZULTÁNS KÉPZÉSRE
A jelentkezési határidő 2024. április 30.
A felvehetők maximum létszáma 30 fő.

Ha Ön a bemeneti követelményként előírt szakképzettségek még egyikével sem rendelkezik, de igazolja, hogy aktív (nem szünetelő) hallgatói jogviszonya van a bementi követelményként előírt képzések valamelyikén, a 2024. szeptemberben induló Alapozó képzésre az alábbi jelentkezési lapon regisztrálhat:

REGISZTRÁLOK AZ  ALAPOZÓ KÉPZÉSRE
A jelentkezési határidő 2024. április 30.
A felvehetők maximum létszáma 30 fő. Ha a jelentkezők száma 2024. április 30. előtt eléri a 30 főt, a regisztráció lehetőségét leállítjuk.

FELVÉTELI  INTERJÚ

A CBT konzultáns képzésre jelentkezőknek személyes felvételi interjún kell részt venniük, melynek tervezett időpontja 2024. június harmadik és negyedik hete.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG A KÉPZÉST KÖVETŐEN

A 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szerint, a képzést sikeresen teljesítők elhelyezkedhetnek a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál családsegítő munkakörben, vagy a család- és gyermekjóléti központokban esetmenedzser, vagy tanácsadó munkakörökben.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

ALAPOZÓ KÉPZÉS

Az Alapozó képzés 3 modulból áll, melyeket egyszerre, vagy egymás után is el lehet végezni. Az Alapozó képzés befejezését követően lehet elkezdeni a Törzsképzés CBT 1. modulját.
Az Alapozó képzés egyes részeinek részletes leírása, költsége a modul nevére kattintva érhető el.

Pszichopatológia

A pszichopatológia modul célja azoknak a kóros tüneteknek a megismertetése, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban.  Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a segítők által elsajátított CBT technikák megfelelő és korrekt alkalmazásához. A modul szóbeli vizsgával zárul.
A modul részletes leírása, képzési díja a modul nevére kattintva érhető el.

Autogén tréning

Az autogén tréning egyfajta relaxációs eljárás. Segítségével ellazíthatjuk a testünket, lecsendesíthetjük elménket, és konkrét problémák megoldásához is hozzájárulhat. Elsajátítása sajátélmény formájában történik. Az ebben a modulban elsajátított ismereteket a viselkedésterápiás eljárások során fogják használni. 
A modul részletes leírása, képzési díja a modul nevére kattintva érhető el.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki az MRSzE alapképzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik.

Propedeutika

A propedeutika modult teljesítők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás,  illetve segítő kapcsolat alapja. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a tanácsadó és a segítő folyamat hatékonyságát. A modul szóbeli vizsgával zárul. 
A modul részletes leírása, képzési díja a modul nevére kattintva érhető el.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki a MASzEPTE tanácsadói képzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik, valamint az a résztvevő, aki elvégezte a négy féléves mentálhigiénés szakember szakirányú továbbképzést, vagy akinek tanácsadó szakpszichológus diplomája van. A felmentés nem automatikus, azt kérvényezni kell.

TÖRZSKÉPZÉS

A Törzsképzést az a Jelentkező kezdheti el, aki elvégezte az Alapozó képzést és teljesíti a bemeneti követelményeket. A Törzsképzés három modulból áll, a modulok egymásra épülnek. A törzsképzés teljes ideje alatt szakmai gyakorlat (kliensvezetés) teljesítése kötelező, melyhez kétheti rendszerességgel online esetmegbeszélés tartozik.

CBT 1. modul – Viselkedés- és kognitív terápia alapjai

A modul célja a viselkedés- és kognitív terápiás módszer alapjainak megismerése.
A modul részletes leírása, képzési díja a modul nevére kattintva érhető el.

CBT 2. modul – Kognitív viselkedésterápiás technikák

A résztvevők megismerkednek a kognitív technikákkal, amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára.
A modul részletes leírása, képzési díja a modul nevére kattintva érhető el.

CBT 3/B modul – Alacsony intenzitású kognitív viselkedésterápia

A CBT 1-es és CBT 2-es modulban elsajátítottak felhasználásával a résztvevők megismerik és elsajátítják a CBT technikák alkalmazását szubklinikus lelki, pszichológiai problémák bizonyítékon alapuló kezelésével. 
A modul részletes leírása a modul nevére kattintva érhető el.

Szakmai gyakorlat és az ahhoz tartozó online, kétheti rendszerességű esetmegbeszélés

18 hónap szakmai gyakorlat kliensvezetéssel, kéthetente 2 óra esetmegbeszéléssel.
A szakmai gyakorlat részletes leírása, képzési díja a modul nevére kattintva érhető el.

ZÁRÓVIZSGA

A Kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsgán való részvétel feltétele:

 • az összes modul teljesítése;
 • záróeset határidőig történő leadása;
 • jelentkezés záróvizsgára.

Záróvizsga: 1 db komplett eset leadása és megvédése egy megadott formula alapján az utolsó modul lezárását követő két éven belül.

Sikeres záróvizsga után a résztvevő jogosult a CBT konzultáns cím használatára, melyről TANÚSÍTVÁNY-t kap.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG A KÉPZÉST KÖVETŐEN

A 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szerint, a képzést sikeresen teljesítők elhelyezkedhetnek a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál családsegítő munkakörbe, vagy a család- és gyermekjóléti központokban esetmenedzser, vagy tanácsadó munkakörökben.

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK

A CBT konzultáns címmel rendelkezők további képzési lehetőségei: