Kedves Kollégák!

A VIKOTE Elnöksége és Tanulmányi Bizottsága döntése alapján, a Kognitív viselkedésterápiás szakpszichoterapeuta, Kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns és Sémakonzultáns képzésünket átszervezzük, igazodva az új kihívásokhoz és igényekhez, felhasználva a képzéseinken résztvevők visszajelzéseit és oktatóink tapasztalatait. A képzések modulrendszerűek lesznek, amiknek számos előnye van a képzésben résztvevők számára:

 • Előzetes tudás beszámítása: az előképzettség függvényében nem feltétlenül kell a képzést a legelejéről kezdeni. Mindenki az előismeretei szerinti modulnál tud bekapcsolódni a képzésbe.
 • Rugalmasság: a képzésben résztvevők akkor tanulnak, amikor az a legalkalmasabb számukra.
 • Jól tervezhetők a költségek. Nem kell egyszerre nagyon nagy tandíjat kifizetni, csak az éppen aktuális képzési modul díját.
 • Folyamatosan kontrollálni tudja saját szakmai előrehaladását és a költségeket.

2022 szeptembertől indítjuk új, modul rendszerű képzéseinket, amelyekről honlapunkon 2022 január végén olvashatók részletes információk.

A VIKOTE Elnökségének határozata alapján a modulrendszerű képzés felépítésére munkacsoportot alakítottunk:

A munkacsoport vezetője:

dr. Simon Lajos, pszichiáter, pszichoterapeuta

Tagjai:

 • dr. Vankó Tünde, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerápiás kiképző
 • Samu-Nagy Ádám, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta
 • dr. Simon Viktória, pszichiáter. pszichoterapeuta
 • Prof. Perczel-Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
 • dr. Vizin Gabriella, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta
 • Ajtay Gyöngyi, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
 • Kovács Emese

KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

dr. Simon Lajos egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes
Tel: +36 20 557 4377
E-mail: kepzes@vikote.hu

A KÉPZÉS CÉLJA

Segítő szakemberek képzése:

 • akik hatékonyan tudják használni a kognitív viselkedésterápiás technikákat és gyakorlatát (CBT)  – nem klinikai jellegű és nem terápiás környezetben – megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő  hatás elérése érdekében.
 • akik már dolgoznak komplex pszichoterápiát folytató teamben. Ez a képzés felkészíti a résztvevőket a pszichoterápiás teamben folyó kognitív viselkedésterápiás folyamatok támogatására, segítve a szak-pszichoterapeuták kognitív viselkedésterápiás munkáját.

A CBT konzultáns képzési program nem egy újabb szakma elsajátítására irányul, ezért nem tekinthetõ önálló identitású hivatásnak.

Célunk:

 • olyan komplex szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelynek birtokában a képzésben résztvevők eredeti segítõ hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni,
 • hogy felismerjék a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, és ennek segítségével hatékony segítő kapcsolatot tudjanak kialakítani, szükség szerint segíteni a megfelelő szintű terápiás ellátás elérését,
 • hogy képesek legyenek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni a problémákat.

A képzésből kikerülő, friss ismereteket és kompetenciákat szerző szakember elsődleges feladata a működési területén, az alapdiplomájának megfelelő kompetencia határok figyelembe vételével, a mentális problémákkal, viselkedészavarokkal küzdő emberek munkavállalási képességének, tanulási készségeiknek fejlesztése, életminőségük javítása.

BEMENETI FELTÉTELEK

 • Legalább megkezdett pszichológia MA
 • Okleveles pszichológus
 • Szakirányú munkahelyi igazolás, vagy önkéntes szerződés szakirányú területen

A KÉPZÉS IDEJE

A képzés összes mudulja 2 év alatt elvégezhető, de egyéni tempóban tudnak haladni a képzésre jelentkezők.

Kötelező szakmai gyakorlat: 280 óra
A szakmai gyakorlat külső intézményben (családsegítőben, nevelési tanácsadóban, nevelési-oktatási intézményben, idősgondozási intézményben, szociális foglalkoztatóban, nappali ellátóban stb.) végzett gyakorlat, melyet a gyakorlóhelyen szakember irányít.

A KÉPZÉS FORMÁJA

A tanfolyam elméleti és gyakorlati modulokból épül fel, a mudulok többnyire egymásra épülnek, vagy párhuzamosan végezhetők.

Az egyes modulok sikeres elvégzéséről igazolást fog kapni, a teljes képzés befejezésekor Tanúsítványt állítunk ki sikeres záróvizsgát követően.

NYÍLT NAP

Következő nyílt napunkat 2022 tavaszára tervezzük, melynek pontos időpontját 2022. februárban tesszük közzé.

MIT NYÚJT A KÉPZÉS?

 1. Propedeutika, pszichopatológia, pszichoterápiás kommunikáció, személyközpontú terápia alapjai, empátia labor.

A képzés első részében a résztvevők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás  illetve segítő kapcsolat alapját képezi. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a terapeuta és a terápia hatékonyságát.

Kitérünk azoknak a kóros tüneteknek a megismertetésére, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban.  Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a segítők által elsajátított CBT technikák megfelelő és korrekt alkalmazásához.

 1. Viselkedésterápia

A képzés ezen részének célja a viselkedésterápiás módszer alapjainak, a viselkedésterápia alapfogalmainak, a viselkedésdiagnosztikai és viselkedésváltoztatási folyamat főbb jellemzőinek és a viselkedésterápiás etikának az elsajátítása.

A behaviorizmus történetét követően a résztvevők megismerkednek a tanuláselmélettel és a tanulási szabályokkal. Ezt követi a viselkedésterápiás technikák elsajátítása és a különböző mentális zavarok viselkedésterápiával történő kezelésének elmélete és gyakorlata. A gyakorlatok során a résztvevők megismerkednek a viselkedés-alapú anamnézis felvételével, a viselkedés feltérképezésével, a viselkedésdiagnosztika gyakorlatával, a viselkedésterápiás eszközök közötti választás szempontjaival, a különböző terápiás módszerekkel, a viselkedésterápiára jellemző esetvezetéssel, az ülések szerkezetével, a keretek tartásával és a viselkedésterápiás folyamat értékelésének módszereivel.
A szakirodalomban számos kontrollált tanulmány igazolja a módszer hatékonyságát.

 1. Kognitív terápia

A képzés harmadik szakaszában a résztvevők megismerkednek a kognitív terápia elméletével és alapjaival, – amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára – valamint a kognitív terápia specifikus kórképekre kidolgozott eljárásaival.

A résztvevők elsajátítják a kognitív megközelítés helyét a pszichoterápiás irányzatok között, az egyes pszichés megbetegedések kognitív modelljét, valamint a kognitív szempontú állapotfelmérés (ún. kognitív diagnosztika) alapelveit.

Betekintést kapnak a kognitív terápia fejlődésének második és harmadik hullámához tartozó sématerápiába, metakognitív és mindfulness módszerekbe.

A KÉPZÉS TERVEZETT HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/a.
SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – 1083 Budapest, Balassa utca 6.

Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes megjelenést, a képzés, vagy a képzés egyes moduljai online kerülnek lebonyolításra.

A JELENTKEZÉS MENETE

A 2022. szeptemberben induló képzésre 2022. februártól lehet regisztrálni.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG A KÉPZÉST KÖVETŐEN

A 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szerint, a képzést sikeresen teljesítők elhelyezkedhetnek a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál családsegítő munkakörben, vagy a család- és gyermekjóléti központokban esetmenedzser, vagy tanácsadó munkakörökben.

A KÉPZÉS DÍJA

CBT konzultáns képzés díja
Képzési modul megnevezése Képzési modul díja Képzési modul időtartama
Elméleti képzés + esetmegbeszélés (szupervízió)
VIKOTE tagok részére
190.000,- Ft/félév

170.000,- Ft/félév

4 félév
Csoportos önismereti tréning 2.700,- Ft/óra 150 óra
UV, vagy halasztott vizsga 10.000,- Ft/alkalom